1 maart 2012

Op initiatief van PvdA kwijtschelding voor zzp’ers

Zzp’ers die van het minimuminkomen of minder moeten leven, verdienen een steuntje in de rug. Dankzij de PvdA is dit in Oldebroek nu mogelijk. Deze categorie ondernemers heeft na de raadsvergadering van donderdag 8 maart recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit was al mogelijk voor inwoners met een uitkering.

Begin 2011 heeft de PvdA-fractie in de Tweede Kamer het mogelijk gemaakt gemeentelijke belastingen kwijt te schelden voor zzp’ers met een minimuminkomen. De lokale PvdA-fractie heeft in oktober 2011 het college gevraagd dit ook in Oldebroek mogelijk te maken.

Uiteindelijk kwam het college met een positief voorstel naar de raad. En dankzij de steun van de fracties van de ChristenUnie en de ABO was er een meerderheid voor dit voorstel, zodat kwijtschelding van rioolbelasting en afvalstoffenheffing nu ook mogelijk is voor zzp’ers met een minimuminkomen.

Hieronder de inzet van fractievoorzitter Jennifer Zoombelt tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2012:

De Partij van de Arbeid staat voor werk. Werk betekent inkomen en onafhankelijkheid. In deze tijd van economische crisis willen wij zo veel mogelijk mensen aan het werk houden. Wanneer je op dit moment zonder werk zit, is het lastig om een nieuw baan te vinden. Veel mensen kiezen er dan voor om als zelfstandige aan de slag te gaan. Vakmensen die hun diensten aanbieden als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Maar ook dat valt niet mee. Onder deze groep zijn er veel die moeten rondkomen van het minimuminkomen of minder.

De PvdA wil deze hardwerkende mensen graag de kans geven hun werkzaamheden als zelfstandige verder uit te breiden, zodat ze niet hoeven terug te vallen op een uitkering. Daarom heeft de PvdA-fractie in de Tweede Kamer begin 2011 het mogelijk gemaakt gemeentelijke belastingen kwijt te schelden voor zzp’ers met een minimuminkomen. Als lokale PvdA-fractie willen we nu graag in de gemeente Oldebroek deze kwijtschelding mogelijk maken voor ondernemers op bijstandsniveau. Dit voorkomt een armoedeval. Mensen met een uitkering hebben immers nu al recht op deze kwijtschelding. Ondernemers die starten vanuit een uitkering gaan er nu op achteruit als zij geen gebruik meer kunnen maken van deze kwijtschelding. Wanneer deze ondernemers wel gebruik mogen maken van de kwijtschelding, dan neemt dit een drempeltje weg om als zelfstandige te starten van uit een uitkering. Wij vinden het ook rechtvaardiger dat ondernemers die op bijstandsniveau leven, hetzelfde recht krijgen als andere inwoners die van een minimuminkomen moeten rondkomen.

In eerste instantie gaf het college aan dat de uitvoering van dit voorstel moeilijk zou worden. Deze bezwaren zijn nu weggenomen door aan te sluiten bij het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Ondernemers die een definitieve BBZ-uitkering krijgen, krijgen dan ook kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Voor ondernemer die geen BBZ-uitkering hebben aangevraagd, moet een berekening gemaakt worden. Dit kan op basis van de inkomstenbelasting. Het is dus mogelijk om uitvoering te geven aan ons voorstel.

Blijft alleen het punt van de financiën over. Als we kwijtschelding willen verlenen aan deze ondernemers, dan betekent dit dat voor andere inwoners de gemeentelijke belastingen voor afvalstoffen en riool iets omhoog kunnen gaan. Volgens ons is dit een verantwoorde keuze. Op dit moment is het nog niet exact te zeggen om welk bedrag het gaat. Wel kunnen we ongeveer een schatting maken. Het zal niet snel om meer dan tien ondernemers gaan. Als we dit dan maal het maximale bedrag doen, dan hebben we het over een bedrag van € 4000 op jaarbasis. Nog geen € 0,50 per huishouden per jaar.
Wat ons als PvdA betreft zijn er dus geen redenen meer om niet in te stemmen met dit voorstel. We hopen dan ook dat de andere fracties ons hierin willen steunen.

De fracties van ABO en ChristenUnie steunden het PvdA voorstel. SGP en CDA waren tegen. Met 11 stemmen voor werd het  voorstel dus aangenomen.