Effectieve en efficiënte zorg op maat: sturen op kwaliteit

Wij zijn van mening dat de zorg effectiever en efficiënter kan. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) willen we zo veel mogelijk sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Wij zijn van mening dat de zorg effectiever en efficiënter kan. Wij zijn daarom voor samenwerking tussen de wijkverpleging en sociale teams van de gemeente. Een zorgverlener moet op een goede manier zijn of haar werk kunnen doen en heeft daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is het belangrijk dat we het aantal verzorgers en wisselingen van verzorgers per cliënt zo veel mogelijk beperken. Een voorbeeld van deze manier van zorg verlenen is Buurtzorg. We willen ten slotte niet dat geld dat bedoeld is voor de zorg, verloren gaat aan bureaucratie.

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) willen we zo veel mogelijk sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zorgbeleid moet om kwaliteit van zorg gaan, niet om kwantitatief gestuurde cijferlijsten en excelsheets. Wij willen hierover blijvend in gesprek zijn met de samenleving en leren van mantelzorgers, zorgprofessionals en zorgbehoevenden. Zodat we het beleid optimaal gericht kunnen houden op zichtbare en voelbare kwaliteit van de zorg. Als PvdA willen we van tevoren een kwaliteitskader kunnen meegeven bij aanbestedingen. We hechten hierbij aan continuïteit in de zorgverlening. Het is vervolgens belangrijk daadwerkelijk de kwaliteit te toetsen in de praktijk. Om een hoog kwaliteitsniveau mogelijk te maken moeten we de beschikbare budgetten zo veel mogelijk ontschotten en zullen we regionaal moeten inkopen. Daarbij willen we wel zorgen voor een goede lokale democratische verantwoording. De afgelopen jaren hebben al laten zien dat gemeenten en instellingen flink in de problemen kunnen komen door te lage voor-inkoop. Voor een kleine gemeente als Oldebroek, en de andere gelijkwaardige gemeenten in de regio, is samenwerken bij het inkopen van zorg een absolute pré. Zodat geen kind tussen wal en schip raakt en wachtlijsten nooit direct noodzakelijke zorg in de weg staan.