17 juni 2012

Verkeerde afslag H2O ontsluiting

Met verbazing hebben de PvdA fracties in de gemeenten Hattem, Heerde & Oldebroek (H2O) vernomen dat ontsluiting van intergemeentelijk bedrijventerrein H2O door Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Gelderland niet meer als prioriteit wordt gezien. Werken aan ontsluiting op de A28 voor het bedrijvenpark van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek lijkt daardoor eenzijdig van tafel geschoven.

Jarenlang trokken gemeenten en provincie samen op. Met noodzakelijk  partner Rijkswaterstaat aan tafel. Nu lijkt bestuurlijke partner  provincie Gelderland eenzijdig een wegtrekkende beweging te maken. En  dat overvalt niet alleen de PvdA H2O raadsfracties.

Het  bestemmingsplan voor bedrijventerrein H2O is er gekomen nadat provincie  Gelderland eerder besloot aanleg van de Hanzelijn dwars door het open  landschap tussen Hattem en Hattemerbroek toe te staan. De impact op dat  voormalig open landschap was zo groot dat het overgebleven gebied ook  bebouwd zou kunnen worden. Een bedrijventerrein om verplaatsing van  bedrijvigheid uit de diverse kernen van de H2O gemeente mogelijk te  maken. Om daarmee ruimte in de woonkernen terug te winnen voor andere  ontwikkelingen.

In het bestemmingsplan is als doelstelling  meegenomen dat er dan wel binnen 10 jaar duidelijkheid moest zijn over  een goede ontsluiting van het bedrijvenpark. De provincie heeft destijds (2006/2007) het bestemmingsplan goedgekeurd, maar heeft daarbij  verzuimd zelf ook naar de ontsluiting en verkeersplan te kijken.
Het kan niet zo zijn dat de Provincie Gelderland, na zelf impactvolle  besluiten te nemen over het Veluwse landschap én de verkeersimpact in de wijde omgeving, de H2O gemeenten aan hun lot overlaat door een  noodzakelijke ontsluiting (en optimaal verkeersplan) simpelweg van de  prioriteitlijst te schrappen.

Vele H2O inwoners wonen al in  kernen die ingesloten zijn door snelwegen, spoorwegen,  bedrijventerreinen. En zien daarbovenop zienderogen toenemend sluip- en  snelweg ontwijkend bestemmingsverkeer dwars door diverse woonkernen bij  komen.

Nu gedeputeerde Conny Bieze (VVD) Gelderse medewerking aan ontsluiting H2O bedrijventerrein plotseling van tafel veegt hebben we  gezamenlijk de PvdA Statenleden in Gelderland gevraagd de lokale zorgen  onder de aandacht te brengen. Om te voorkomen dat er in Arnhem besluiten genomen worden waardoor kansen gemist worden. En waardoor diverse  Gelderse woonkernen onder de rook van Zwolle met een groeiend en niet  lokaal oplosbaar verkeersprobleem achterblijven.

Want als  Gelderland de H2O gemeenten aan het door haarzelf opgelegde lot  overlaat, dan zal ook Rijkswaterstaat uit beeld verdwijnen. En blijven  de H2O gemeentebesturen en lokale inwoners met een onbetaalbaar probleem op schoot zitten.

De Commissie MIE van Provinciale Staten  Gelderland heeft de notie van GS op woensdag 13 juni besproken. De  Gelderse PvdA partijgenoten hebben ons gemeld dat meerdere  Statenfracties H2O de zorgen over wegstrepen H2O ontsluitingsdossier  delen. Dat is een hoopvol begin om de gedeputeerde weer op de juiste  (ontsluitings-)weg te krijgen.

Documenten
BereikbaarheidH2O