3 december 2011

Laatste raad voor de kerst

De laatste raadsvergadering voor kerst 2011 werd toch weer een latertje. Er werd lang geboomd over gemeentelijke monumenten, bomen, burgerparticipatie, toekomstvisie en ook nog over project huisvesten arbeidsmigranten. Een kort verslag.

Actualisatie beheerplannen openbare ruimte en bezuinigingen

Opvallend was de discussie over Actualisatie beheerplannen openbare ruimte en bezuinigingen. Dat houdt een voorstel in om te bezuinigen op beheer van  zaken als openbaar groen en wegen, maar ook riool en dat soort zaken. Een breed pakket. Om te besparen is een kwaliteitsniveau afgesproken waarbij bijvoorbeeld onderhoud openbaar groen soberder kan worden uitgevoerd.

ABO en CDA hadden in de krant al een motie aangekondigd op een onderdeel uit het 32 pagina’s tellende document. Een heel sympathieke gedachte om elke boom die de gemeente kapt verplicht te laten herplanten door een nieuwe elders in de gemeente. Ook wij vonden dat een heel mooie gedachte, maar ABO kon ons vooraf al niet helpen aan de financiële vertaling van die opdracht. De raad is immers verantwoordelijk voor budget en begroting. ABO wilde het daar in de Raad niet over hebben. “Er ligt een motie. Daar kun je voor kiezen” Daar ging het volgens ABO om.

Zou toch mooi zijn als we het college met moties alles kunnen laten uitvoeren zonder over geld te praten. Maakt politiek wel eenvoudiger en Jip en Janneke, inderdaad.

Nog voor stemming over deze motie verliet overigens één van de ABO raadsleden de vergadering. Alleen het CDA en de uitgedunde ABO fractie stemden voor. En als klap op de vuurpijl stemde de héle raad (dus ook CDA en ABO) gewoonweg in met de beheerplannen en dus met het voorstel om maximaal 1% per jaar aan gemeentelijk bomen te kappen. Politiek is een bijzonder vak.

Project huisvesten arbeidsmigranten

Het college vroeg de raad om ruim € 28.000,- om het project “Huisvesting arbeidsmigranten” uit te kunnen voeren. De informatiebijeenkomsten met de belanghebbenden overstegen het budget. En ook zijn er extra ambtelijke uren nodig voor het opstellen en uitwerken van nieuw beleid. Dat geld werd toegekend door de Raad.

Beleid huisvesten arbeidsmigranten

Al eerder in een commisievergadering heeft de PvdA een onbehandeld document op de agenda laten zetten om te kunnen bespreken. Daarbij hebben we er voor gepleit om het maken van gemeentelijk beleid voor huisvesten arbeidsmigranten niet gelijktijdig te laten lopen met behandelen van het principe verzoek van de nieuwe eigenaar van de Willem de Zwijgerkazerne. Destijds gaf wethouder Hoorn aan dat zij het maken van beleid en behandelen principeverzoek van de ondernemer gelijk op te laten lopen.

Hoewel het te behandelen verzoek van het college om geld daar feitelijk niet over ging hebben we toch gemeend in de raadsvergadering wederom te vragen om te voldoen aan wat de burgers hebben gevraagd: Eerst beleid maken, daarna pas initiatieven behandelen.

Als je als gemeente roept dat burgerparticipatie een serieuze zaak is, dan moet je dat ook in je daden laten zien. Een nuttige en concrete opmerking vanuit betrokken burgers kun je niet zonder gegronde redenen aan je voorbij laten gaan, is onze mening.

Alle fracties, behalve ABO, vielen ons daarin bij. Het college liet er, bij mondde van wethouder Kok, geen gras over groeien. Hij nam onze suggestie over en zegde toe het maken van beleid als eerste uit te voeren.

Vertegenwoordigers van het buurt comité Willen de Zwijger waren aanwezig in de zaal en hoorden aan het eind van een lange vergaderavond deze volgorde wens overgenomen worden.

Dat alles als korte weergave van een lange laatste raadsvergadering van 2011. We wensen u alvast goede kerstdagen toe!

Bert-Jan Dokter