30 september 2012

Compensatie voor verenigingen, jongeren en ouderen

Er lag een flink pakket aan bezuinigingsmaatregelen voor donderdag 13 september. Toen besloot de raad van Oldebroek over het voorstel van het college om in totaal 1,8 miljoen te bezuinigen. Noodzakelijk omdat de inkomsten van het rijk minder worden en er minder geld binnenkomt uit de verkoop van grond. En daarnaast komen er steeds meer taken op de gemeente af. Maar het is ook een pakket aan maatregelen dat veel invloed zal hebben op de samenleving. Daarom hebben we als PvdA de afgelopen periode ook flink geworsteld met dit voorstel.

Draagvlak

De raad van Oldebroek is vorig jaar al begonnen met dit proces om te bepalen wat de kerntaken van de gemeente moeten zijn. Een lastig proces, omdat de financiële noodzaak om te komen tot minder taken heel duidelijk aanwezig is. Als PvdA hebben we meerdere keren aangegeven dat ook de inwoners van de gemeente Oldebroek meegenomen moeten worden in dit proces. Om draagvlak te creëren en om de kennis en ervaring van deze inwoners te benutten. Helaas is dat onvoldoende gelukt. Dit bleek ook uit de reacties van de insprekers tijdens de verschillende commissievergaderingen als voorbereiding op de vergadering van 13 september. Dit zal de komende periode anders moeten bij de uitwerking van de maatregelen.

Compensatie

De meerderheid van de raad heeft uiteindelijk afgelopen donderdag ingestemd met het voorstel van het college. Maar wel met een aantal wijzigingen. Als PvdA wilden graag minder bezuinigen op de sport- en muziekverenigingen. Bij het voorbereiden van de vergadering bleek dat de ChristenUnie, SGP en VVD dit ook wilden. Daarom hebben we samen een wijzigingsvoorstel voorbereid waardoor er ongeveer de helft minder bezuinigd moet worden door de verenigingen. Hetzelfde hebben we gedaan voor de jongeren in onze gemeente. Wij willen graag meer inzetten op preventief jeugdbeleid. Dat betekent voorkomen in plaats van genezen. Maar daarvoor heeft het jongerenwerk wel budget nodig. Ook hierin konden we als PvdA de ChristenUnie, SGP en VVD vinden. En tot slot wilden we met deze partijen ook graag de ouderenadviseur voor een deel behouden voor de Stichting Welzijn Ouderen. Het college heeft tijdens de vergadering toegezegd dat ze hierover in gesprek gaan met Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe. Dus dit wijzigingsvoorstel hoefden we niet meer in te dienen. Uiteindelijk konden ook het CDA en ABO zich in de wijzigingsvoorstellen vinden. Hoewel ABO nog wel steeds tegen het voorstel stemde.

Andere overheid

Het college geeft in het voorstel terecht aan dat er veel kracht aanwezig in de Oldebroeker samenleving. Daar mogen we trost op zijn en van deze kracht moeten we met elkaar gebruikmaken. Maar daarvoor is het wel nodig dat deze kracht wordt gestimuleerd en op de juiste manier wordt ingezet. Dit vraagt een andere manier van denken en een andere manier van opereren. Dit betekent niet per se minder inzet van de overheid, maar wel een andere inzet. Het college gaf tijdens de vergadering aan dat zij ons pleidooi voor een andere overheid onderschrijft. We hopen dit de komende tijd dan ook terug te zien bij de uitwerking van de voorstellen.

Verantwoordelijkheid

Als PvdA hebben we bij het voorbereiden van deze vergadering flink geworsteld. Met onszelf en de voorstellen. Volgens ons is nota ‘Meer samenleving, minder overheid’ geen visiestuk en geen voorbeeld van participatie. En de wijzigingsvoorstellen dekken bij lange na niet wat wij gewenst hadden. Maar er is door een meerderheid alles aan gedaan om dit bescheiden resultaat te bereiken. De PvdA loopt niet weg voor de samenleving. Niet voor een triomfantelijke krantenkop, niet voor gratis politiek gewin. Politiek is geen populariteitswedstrijd. We kiezen er dan ook onder deze omstandigheden voor om positief aan te pakken. Het is geen tijd om aan de kant te blijven staan. Niet ik, maar wij.

Video speellijst n.a.v. kerntakendiscussie Oldebroek

(blader door de beschikbare video’s video speler opties in het YouTube venster)

Links

Algemene Beschouwingen 2013 – 2016 (kerntakendiscussie)
deStentor: Raad spaart sport en jongerenwerk